Newyddion y Winllan Ebrill 2018

Mae bron i 200 o goed wedi eu plannu yn y goedwig ym Mhlas Glyn-y-Weddw yn ystod cyfnod cynnar y gwanwyn. Mae'r coed yn cynnwys cymysgfa o goed cynhenid megis derw, criafol, bedw a chyll. Derbyniwyd y coed trwy gynllun Coed am Ddim y Woodland Trust.

Newyddion y Winllan Awst 2016

Mae'r hydrangeas a blanwyd yn 2012 ar gyrion y maes parcio yn eu blodau ac yn olygfa gwerth ei gweld wrth gyrraedd Plas Glyn y Weddw.

Newyddion y Winllan Awst 2015

Yn ystod 2015 mae'r llwybr canol, sydd yn cael ei adnabod fel 'Llwybr Solomon' wedi ei ail wynebu a rhan o wal derfyn y goedwig wedi ei thrwsio.O ganlyniad i'r gwaith diweddar, mae holl lwybrau y goedwig wedi eu hadfer ac yn drywydd ar gyfer teithiau hamddenol a diddorol mewn amgylchedd hudolus.Mae'r gwaith wedi ei ariannu gan Gronfa Natur Llywodraeth Cymru sydd yn canolbwyntio at warchod bioamrywiaeth a dod a buddion i gymunedau.

Mai 2014 - Newyddion y Winllan

Mae blodau'r gwanwyn yn eu holl ogoniant ym Mhlas Glyn y Weddw ar hyn o bryd gan roi amrywiaeth o liw i'r gerddi a'r goedwig.

Yn flodau gwyllt, rhododendron a phlanhigion sydd wedi eu plannu o amgylch yr amffitheatr, mae'r cwbl ar ei orau ar hyn o bryd. Mae clychau'r gȏg yn ymledu yn flynyddol, ac mae suran y coed yn ychwanegu at y cyfoeth o dyfiant ar lawr y goedwig.

Mae'r aselias a blanwyd ddiwedd 2012 yn ffynnu ac mae'r gludlys coch a heuwyd yn 2013 yn rhoi lliw i'r ddȏl uwchlaw'r theatr awyr agored.

Hydref 2013 - Newyddion y Winllan 

AM y tro cyntaf ers bron i 70 o flynyddoedd mae holl lwybrau'r goedwig ym Mhlas Glyn y Weddw yn agored i'w mwynhau.

Yn ystod yr haf cwblhawyd y gwaith o atgyweirio yr unig lwybr oedd yn parhau i fod ar gau yn y Winllan. O ganlyniad mae'r rhwydwaith cyfan o lwybrau ar agor i'r cyhoedd eu cerdded.

Yn y llun mae Gwyn Jones, cyfarwyddwr Plas Glyn y Weddw, John Cowtan, technegydd y Plas a'r Cyng Russell. Llun gan Dewi Wyn, Pwllheli

Mae adfer y Winllan wedi bod yn gryn sialens, ond erbyn hyn llwyddwyd i glirio'r tyfiant dwys o rododendron a llawryf oedd wedi gorchuddio llawr y goedwig ac agor pob un o'r llwybrau.

Mae'r llwybr a agorwyd yn ddiweddar wedi ei enwi ganddom yn 'Llwybr Solomon' - i gofio Solomon Andrews, a brynodd y Plas yn 1896, gan sefydlu oriel gelf gyhoeddus yma am y tro cyntaf.

Carwn ddiolch yn fawr iawn i'r gwirfoddolwyr ac i bawb sydd wedi helpu gyda'r gwaith o adfer y llwybrau.

Agorwyd y llwybr gan y Cynghorydd Sir lleol, Angela Russell yn mis Hydref.

 


Mehefin 2013 - Newyddion y Winllan 

Mae'r dasg o drwsio y llwybr canol wedi dechrau y mis yma, bydd y llwybr yma yn cael ei adnbod fel 'Llwybr Solomon'.Gobeithiwn y bydd ar agor erbyn diwedd yr haf, o ganlyniad bydd pob llwybr trwy'r goedwig yn agored. Isod mae llun o goeden fawr a ddisgynodd ar draws y llwybr yn ystod dtorm 'llynedd yn cael ei chlirio

Mai 2013 - Newyddion y Winllan

Er gwaethaf y gwanwyn oer, mae'r planhigion a blannwyd yn y Winllan ddiwedd 2012 yn ffynnu gan ddod a lliw i'r llethrau o amgylch y theatr awyr agored. I ychwanegu at y lliw mae clychau'r gog yn blodeuo yn garped glas ar lawr y goedwig sy'n brawf bod tyfiant naturiol yn dychwelyd i'r goedlan yn dilyn torri'r tyfiant ymledol.

Mae dwy fainc newydd wedi eu gosod yn y Winllan yn ystod mis Mai, wedi eu gwneud o goed derw a llarwydd oedd yn tyfu yn y Winllan.

April 2018

20180322 110717 1

Nearly 200 trees have been planted in the woodland at Plas Glyn-y-Weddw during the early spring of 2018. The trees include a mixture of native species including oak, rowan, birch and willow and were received through the Woodland Trust's Free Trees scheme.

August 2016

The hydreangas planted in 2012 on the fringes of the car park are now in full bloomoffering a colourful scene on arrival to Plas Glyn y Weddw.

August 2015

During 2015 the middle footpath, known as 'Solomon's Path' has been resurfaced and part of the woodland's boundary wall has been repaired.As a result to these recent developments, all the woodland footpaths have been restored and offer leisurely and interesting walks in an enchanting environment.These developments have been funded by the Welsh Government's Nature Fund which focuses on protecting biodiversity and delivering benefits to communities.

May 2014

Spring flowers are at their best at Plas Glyn y Weddw at the moment, giving a variety of colour to the woodland and gardens.

The wildflowers in the woodland, rhododendron and plants which were planted around the open air theatre in 2012 are in full flower at the moment. The bluebells are spreading annually and the wood sorrell add to the wealth of natural growth on the woodland floor.

The azeleas planted around the open air theatre are flourishing and the red campion which were sown last year add colour to the meadow above the theatre.

October 2013

ALL the woodland paths at Plas Glyn y Weddw are now open to the public for the first time in 70 years.

Repair work has recently been undertaken on the only path which remained closed in the woodland. As a result the whole network is now open for the public to enjoy.

Pictured are Gwyn Jones, director of Plas Glyn y Weddw, John Cowtan, the Plas' technician and Cllr Russell. Photo by Dewi Wyn, Pwllheli

In addition to clearing the dense growth of invasive species, namely rhododendron and laurel, we can celebrate that we have reached our aim of re-opening all the paths.

Contractors repaired the path that has been named 'Solomon's Path' by us– to remember Solomon Andrews, who purchased the Plas in 1896 and established a public art gallery here for the first time.

We wish to thank the volunteers and everyone who has helped us with the work."

The path was opened by the local County Councillor, Angela Russell in October

June 2013

Work has started on repairing the middle path, which is to be called 'Solomon's Path'.This is the only path in the woodland to remain closed to the publis - we hope that it will be open this summer. Below is a photograph of a Scots Pine tree which fell across the path during a storm last winter being removed.

May 2013

Despite the unusually cold spring, the plants that were planted around the new open air theatre are flourishing bringing colour to the slopes. Bluebells are also flowering, bringing yet more colour to the woodland floor – proving that natural growth is returning after felling the invasive species.

Two benches have been placed in the Winllan during May, made using oak and larch from the woodland.