Youtube video

Croeso i Ganolfan Gelfyddydau

Plas Glyn-y-Weddw

ARTS CENTRE

Croeso i Blas Glyn-y-Weddw

Arddangosfa bresennol Mawrth 27 i Mai 8, 2022

Russ Chester, Clare Flinn a Rob Floyd

https://oriel-plas-glyn-y-wedd...

Newyddion Diweddaraf

Cymerwch gip ar ddigwyddiadau yn y Plas

Datblygu caffi newydd

Datblygu caffi newydd

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi fod y gwaith o ddatblygu y caffi a'r gegin newydd wedi cychwyn ac edrychwn ymlaen i'w agor ddechrau'r haf flwyddyn nesaf.

Er mwyn ein galluogi i barhau i ddarparu gwasanaeth arlwyo ar gyfer ein cwsmeriaid yn ystod y cyfnod datblygu, rydym wedi creu caffi dros dro ar lawr cyntaf yr oriel.

Rydym yn hynod o ddiolchgar i'r cyllidwyr oll am ein galluogi i wireddu ein cynlluniau. Tra'n bod wedi ffynhonnellu digon o gyllid ar gyfer y gwaith datblygu, mae'r ymgyrch codi arian yn parhau er mwyn dodrefnu y caffi.

Mae cyfle gwych i noddi y datblygiad, trwy i enw o'ch dewis gael ei ysgythru ar ddisg dur gwrthstaen fydd yn rhan o orchudd allanol y caffi. Gallwch ddewis hyd at uchafswm o 25 llythyren (isafswm o 10 llythyren), am £10 y llythyren. Galwch yn yr oriel neu cysylltwch dros y ffón neu drwy ebost os hoffech gael ffurflen i'w llenwi.

Darllen mwy
Adnoddau Newydd

Adnoddau Newydd

Mae gwelliannau sylweddol wedi eu gwneud yn y Plas yn ystod gaeaf 2020-21 trwy ddatblygu toiledau newydd sbon - roedd yr hen doiledau yn fach ac wedi dyddio. Hefyd mae cyflenwad trydan newydd wedi ei roi yn ei le ynghyd a gwelliannau i'r system ddraenio.

Mae datblygiadau pellach yn digwydd dros y gaeaf yma pan adeiledir caffi a chegin newydd sbon.

Diolch i Adran Llyfrgelloedd, Archifau ac Amgueddfeydd Cymru am gyllid o Gronfa Arian Cyfalaf Trawsnewid ac hefyd i Ymddiriedolaeth John Andrews am ei gwneud yn bosibl i ni wireddu y wedd gyntaf o'r cynllun ail ddatblygu.

Darllen mwy
Ystafelloedd hanes newydd

Ystafelloedd hanes newydd

Agorwyd adnoddau amgueddfaol newydd yn y Plas gan Dafydd ap Tomos ar yr 11eg o Fehefin 2018, mae'r gwelliannau yn cynnwys dwy ystafell hanes newydd ac yn rhan o brosiect a ariannwyd gan Adain Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru.

Ymhlith y datblygiadau mae adnoddau dehongli newydd ar gyfer hanes y tŷ a’r ardal leol, gwella amodau amgylcheddol er mwyn arddangos eitemau hanesyddol, creu gwell darpariaeth ar gyfer gweithdai celf a system storio celf arbenigol newydd.

Mae’r ddwy ystafell ar lawr cyntaf yr Oriel a ddefnyddiwyd fel swyddfeydd, wedi eu trawsnewid yn ofodau amgueddfaol ar gyfer dehongli hanes y tŷ a’r ardal. O ganlyniad, mae tair ystafell ar lawr cyntaf y Plas wedi eu neilltuo ar gyfer arddangosfeydd a dehongli hanesyddol.

Mae’r ystafell a arferai fod yn brif swyddfa wedi ei throi yn ofod ar gyfer dehongli hanes cynnar y tŷ ac wedi ei henwi yn Ystafell Madryn. Prif ffocws yr ystafell hon ydi’r portread o Syr Thomas Love Duncombe Jones Parry (1830-1891), mab Lady Jones Parry a adeiladodd y tŷ. Adferwyd y llun hwn yn ddiweddar diolch i gyllid gan Gyfeillion Plas Glyn-y-weddw.

Mae cyn swyddfa arall, sydd ‘nawr wedi'i henwi yn ‘Ystafell ap Tomos’ wedi ei neilltuo ar gyfer hanes y tŷ o 1939 hyd y presennol ynghyd ag agweddau ar hanes yr ardal. Mae paneli gwybodaeth ychwanegol yn y broses o gael eu paratoi, sydd yn rhoi sylw i hanes y Plas yn ystod y cyfnod diweddar, hefyd yr ardd a’r goedwig, Mynydd Tir y Cwmwd, pentref Llanbedrog a’r herodraeth sydd yn rhan mor amlwg o bensaerniaeth mewnol y Plas.

Mae system awyru a gwydr eilaidd wedi'u gosod yn y ddwy ystafell er mwyn sicrhau fod yr amodau amgylcheddol yn cael eu cadw o fewn y paramedrau cywir wrth arddangos eitemau amgueddfaol ar fenthyg o sefydliadau eraill. Mae sgrȋn ddigidol wedi'i gosod ym mhob ystafell amgueddfaol fel y gall ymwelwyr edrych ar hen luniau wedi eu digideiddio, cyfweliadau fideo, ffilmiau a dogfennau.

Mae system golau trac sy’n pylu wedi ei osod yn yr Ystafell Madryn newydd, gan alluogi y golau i gael ei gadw o fewn y lefelau cywir ar gyfer arddangos portreadau. Mae goleuadau LED wedi'u gosod yn y cabinedau yn yr Ystafell Andrews gan drawsffurfio y casgliad arbennig yma yn weledol.

Yr ochr arall i’r grisiau ar y llawr cyntaf mae ystafell wedi'i huwchraddio er mwyn cynnal gweithdai celf i blant ac oedolion. Er mwyn hwyluso y gwelliannau hyn, mae'r swyddfeydd wedi'u hail leoli i’r adain gefn a arferai fod yn storfa ar gyfer y siop.

Mae ein storfa gelf wedi'i gwella yn sylweddol hefyd trwy osod system storio amgueddfaol ynghyd a system awyru a gwydr eilaidd er mwyn sicrhau fod yr amodau amgylcheddol yn cael eu cadw o fewn y lefelau cywir. Gall ymwelwyr edrych ar waith artistiaid yr Oriel sydd yn y storfa.

Mae’r cyllid hefyd wedi ein galluogi i uwchraddio system ddiogelwch y Plas trwy ddarparu camerau cylch cyfyng HD, a gosod system larymau o safon uchel.

Mae’r newidiadau mewnol hyn yn sicr o wella profiad ymwelwyr a chaniatau i Blas Glyn-y-weddw gynnal arddangosfeydd o waith a phwysigrwydd cenedlaethol ar fenthyg yn y dyfodol. Rydym yn ddiolchgar iawn i Lywodraeth Cymru am y buddsoddiad hwn o £110,000 sydd wedi caniatau i ni weithredu newidiadau angenrheidiol. Gobeithiwn y rhowch amser i weld yr adnoddau newydd y tro nesaf y byddwch yn galw heibio – cofiwch ofyn i aelod o staff os dymunwch gael golwg ar y gwaith celf yn y storfa!

Darllen mwy