AllExhibitionsTalksConcertsWorkshopsTheatreOther
Exhibitions 2021

Exhibitions 2021

Inevitably due to the current circumstances we are having to delay the re-opening of Plas and the opening of the new exhibitions.

We have re-scheduled the exhibitions by Catrin Williams, Sian Parri, Katy Mai Webster and Elin Hughes to January next year, while Katherine Jones' work can be seen over the summer as a special feature in the Summer Exhibition.

We had been looking forward to presenting exciting new work by all five artists and very disappointed to have to postpone, but with the uncertainty about when this current lockdown period will end we prefer to move the exhibitions in their entirety now rather than take the risk of having to shorten them. All the artists have worked so diligently in their preparations the works deserve the best opportunity to show them.

We’ll announce a new opening date and forthcoming exhibitions in due course.

In the meantime a wonderful range of artworks and many items from the shop are available online:

https://oriel-plas-glyn-y-wedd...

and gallery staff are available if you have any queries – enquiry@oriel.org.uk

WE ARE OFFERING FREE UK DELIVERY ON ALL ITEMS PURCHASED DURING FEBRUARY 2021

The building work is going smoothly and the new washroom facilities will be ready when the gallery re-opens. We are grateful to the Arts Council of Wales for funding from the Wales Cultural Recovery Fund for support towards staff jobs through the current crisis enabling us to continue working and look forward to the future.

Thank you for your continuing support through these difficult times and we look forward to welcoming you back to Plas before too long.

Keep safe.

Arddangosfeydd 2021

Arddangosfeydd 2021

Yn anochel oherwydd yr amgylchiadau presennol rydym yn gorfod gohurio dyddiad ail-agor y Plas ac agoriad yr arddangosfeydd newydd.

Mae arddangosfeydd Catrin Williams, Sian Parri, Katy Mai Webster ac Elin Hughes yn symud i fis Ionawr flwyddyn nesaf, tra bydd gwaith Katherine Jones i’w weld dros yr haf fel nodwedd arbennig o’r Arddangosfa Haf.

Roeddem wedi edrych ymlaen i gael cyflwyno gwaith newydd cyffrous gan y bump artist ac yn siomedig iawn i orfod gohurio, ond gyda ansicrwydd pryd y bydd y cyfnod clo hwn yn dod i ben mae’n well gennym symud yr arddangosfeydd yn eu cyfanrwydd na chymryd siawns ac yna gorfod cwtogi. Maent i gyd wedi gwetihio mor galed yn paratoi ac yn haeddu cael cyfnod arddangos têg.

Byddwn yn cyhoeddi dyddiad newydd ar gyfer ail-agor ac ar gyfer yr arddangosfeydd nesaf yn y man.

Yn y cyfamser mae ystod hyfryd o weithiau celf a llawer o eitemau o'r siop ar gael ar-lein:

https://oriel-plas-glyn-y-wedd...

ac mae staff yr oriel ar gael os bydd unrhyw ymholiadau – enquiry@oriel.org.uk

RYDYM YN CYNNIG CLUDIANT AM DDIM YN Y DU AR BOB PRYNIANT YN YSTOD CHWEFROR 2021

Mae’r gwaith adeiladu yn mynd rhagddo’n hwylus a bydd cyfleusterau ystafell ymolchi newydd yn barod pan fydd yr oriel yn cael ail-agor. Rydym yn ddiolchgar i Gyngor Celfyddydau Cymru am arian o Gronfa Adfer Diwylliannol Cymru am gefnogaeth tuag at swyddi staff trwy'r argyfwng presennol sydd wedi’n galluogi i barhau i weithio ac edrych ymlaen at y dyfodol.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth drwy’r amseroedd anodd yma ac edrychwn ymlaen yn arw i’ch croesawu’n ôl i’r Plas cyn hir.

Cadwch yn ddiogel.