Ganed Therese ym 1980 a chafodd ei magu ar Benrhyn Llŷn. Ar ôl graddio o Goleg Menai, Bangor gyda BA (Anrh) mewn Celf Gain, gweithiodd fel arlunydd ar ei liwt ei hun a dechreuodd weithio i Goleg Harlech (WEA) a chynnal gweithdai ar gyfer oedolion a phlant.

Yn ystod ei chyfnod gyda Choleg Harlech roedd hi wedi'i lleoli yn y gymuned, gan weithio ochr yn ochr â oedolion bregus ag anableddau a/neu anawsterau dysgu a'u gofalwyr, a hefyd ym maes iechyd meddwl a llês trwy'r celfyddydau. Aeth y gwaith â hi ledled y sir a bu’n gweithio ym Mlaenau Ffestiniog, Porthmadog, Waenfawr, Caernarfon, Glynllifon a Bangor. Yn ystod y cyfnod hwn y dechreuodd arwain prosiectau Criw Celf i bobl ifanc a Criw Celf Bach ar gyfer plant iau, cynllun a sefydlwyd gan Gyngor Gwynedd ac mae hwn yn brosiect y mae'n dal i ymwneud ag ef.

Yn dilyn genedigaeth ei hail ferch yn 2011, penderfynodd Therese roi'r gorau i'r rhan fwyaf o'i gwaith addysgu a chanolbwyntio ar ddatblygu ei chelf ei hun ymhellach fel y gallai fod yn agosach at ei theulu ifanc. Roedd llawer o'i gwaith addysgu wedi cynnwys cynwysoldeb, a olygai fod yn rhaid iddi addasu ei phrosiectau ar gyfer amrywiaeth o wahanol alluoedd a heriau ar brydiau.

O ganlyniad, daeth ei gwaith yn fwy seiliedig ar grefft gan ganolbwyntio ar ailgylchu deunyddiau lle bo hynny'n bosibl a defnyddio technegau y gallai'r mwyafrif o setiau sgiliau eu cyflawni. Dylanwadodd hyn wrth gwrs ar ei gwaith ei hun a dechreuodd ddefnyddio’r enw ‘teska’ (enw a roddwyd iddi gan ei thaid o Wlad Pwyl) ar gyfryngau cymdeithasol i rannu ei darnau crefft. Yn raddol, fe’i mabwysiadodd fel enw artist hefyd, a dyma y mae wedi ei ddefnyddio yn enw ar gyfer y gwaith sydd yn yr arddangosfa hon.

Mae ei phaentiadau a'i gludweithiau wedi'u hysbrydoli gan Benrhyn Llŷn, a Chymru. Mae hi'n cael ei denu at hen adeiladau, tirweddau hudolus, anifeiliaid a phlanhigion cefn gwlad Cymru. Yn sicr, os ydych chi wedi dilyn gwaith Therese dros y blynyddoedd byddwch wedi sylwi bod ei gwaith yn newid cryn dipyn! Ar hyn o bryd, serch hynny, y gwaith a welwch yma yw lle mae hi ar ei hapusaf... am y tro!

-

teska

Am yr arddangosfa

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Diwrnod o Wanwyn, Porthdinllaen

Diwrnod o Wanwyn, Porthdinllaen

Gwerthwyd

71x79cm - Acrylig a collage ar bapur

Traeth Awyr, Porthdinllaen

Traeth Awyr, Porthdinllaen

Gwerthwyd

29.5x29.5cm - Acrylig a collage

Mi Gerddaf gyda Thi 2

Mi Gerddaf gyda Thi 2

£ 325

29.5x29.5cm - Acrylig a collage

Porth Ysgaden

Porth Ysgaden

Gwerthwyd

48x48cm - Acrylig a collage

Capel Bethania, Pistyll

Capel Bethania, Pistyll

£ 325

29.5x29.5cm - Acrylig a Collage

Eglwys Llangwnadl

Eglwys Llangwnadl

Gwerthwyd

29.5x29.5cm - Acrylig a Collage

Tyn Towyn, Ynys Môn

Tyn Towyn, Ynys Môn

£ 325

29.5x29.5cm - Acrylig a collage

Archebion Olaf, Tŷ Coch Inn, Porthdinllaen

Archebion Olaf, Tŷ Coch Inn, Porthdinllaen

Gwerthwyd

36x36cm - Acrylig a collage

Aberdaron, wedi'r glaw

Aberdaron, wedi'r glaw

Gwerthwyd

36x36cm - Acrylig a Collage

Castell Coch ac Afon Tâf

Castell Coch ac Afon Tâf

Gwerthwyd

36x36cm - Acrylig a Collage

Tafarn Wisemans Bridge, Llanusyllt

Tafarn Wisemans Bridge, Llanusyllt

Gwerthwyd

29.5x29.5cm - Acrylig a Collage

Mi Gerddaf Gyda Thi 1

Mi Gerddaf Gyda Thi 1

Gwerthwyd

29.5x29.5cm - Acrylig a Collage

Eglwys Sant Julian, Dinbych y Pysgod

Eglwys Sant Julian, Dinbych y Pysgod

£ 325

29.5x29.5cm - Acrylig a Collage

Môr-wennol y Gogledd dros Fae Nefyn

Môr-wennol y Gogledd dros Fae Nefyn

Gwerthwyd

36x36cm - Acrylig a collage

Carreg Bach, Enlli

Carreg Bach, Enlli

Gwerthwyd

29.5x29.5cm - Acrylig a collage

Y Dylluan a'r Gath, Aberdaron

Y Dylluan a'r Gath, Aberdaron

Gwerthwyd

36x36cm - Acrylig a collage

Porth Colmon yn yr Eira

Porth Colmon yn yr Eira

Gwerthwyd

29.5x29.5cm - Acrylig a Collage

Llwynog yn Cysgu, Bwthyn Glansoch

Llwynog yn Cysgu, Bwthyn Glansoch

Gwerthwyd

29.5x29.5cm - Acrylig a Collage

Storm yn agosau, Bryn Canaid

Storm yn agosau, Bryn Canaid

Gwerthwyd

36x36cm - Acrylic a Collage

Tylluan Frech, Pen Bryn

Tylluan Frech, Pen Bryn

Gwerthwyd

48x48cm - Acrylig a Collage

Golau Lleuad Ariannaidd

Golau Lleuad Ariannaidd

Gwerthwyd

48x48cm - Acrylig a Collage