Therese Urbanska - Taith

26/03 - 07/05/17

Mae paentiadau Therese Urbanska yn atseinio gyda’i chariad tuag at y tir o’i chwmpas, yn arbennig ei chartref yn Rhyd-y-Clafdy a Phenrhyn Llŷn. Yn y casgliad newydd hwn o baentiadau trawiadol mae hi’n canolbwyntio ar symylrwydd llinell a lliw, o arsylwi ar siapiau dail neu goed cyfarwydd, i newidiau cyson y tywydd a’r golau.

Mae'r arddangosfa yn cynrychioli gwahanol fathau o deithiau i Urbanska. Fel rhedwraig frwd, mae ganddi gysylltiad corfforol uniongyrchol â'r tir wrth iddi droedio’r lonydd a ffyrdd deiliog ar ei rhediadau cynnar bob bore. Wedi ei geni a'i magu yn yr ardal, mae’r gweithiau hefyd yn dogfennu ei chysylltiad emosiynol gyda llefydd yn ei 'milltir sgwâr', yn creu taith weledol o amgylch y penrhyn. Mae'r gwahanol arddulliau ddefnyddir yn y paentiadau hefyd yn cynrychioli taith bersonol i Urbanska wrth iddi symud yn ddeheuig o bortreadu nodweddion cyfarwydd, yn aml yn defnyddio’r un motiffau, o adeiladau unigol i blanhigion ac adar, i archwilio'r harddwch a dirgelwch nifer o gildraethau a thraethau Llŷn, mewn gwaith llawn egni a lliw sy’n ymylu ar yr haniaethol.

Mae adnabod yr ardal yn dda yn rhoi rhyddid iddi archwilio'r elfennau unigol sy'n bwysig iddi, nid yn unig am eu bod yn portreadu awyrgylch unigryw y rhan arbennig yma o Gymru, ond maent hefyd yn cysylltu Urbanska i'r tir, i'r lle sy'n rhan ohonni. Er mai prin yw’r presenoldeb dynol gweledol, mae’n bodoli yma yn llaw yr artist wrth iddi yn gysylltu, fel un â'r tirwedd.

Mae portreadau arddulliol y coed etheraidd, yr adeiladau unigol, y llystyfiant gwyllt ac adar yn hedfan yn deillio o'r adnabyddiaeth bersonol yma. Mae hi'n arsylwi ac yn chwyddo’r sylw ar bethau cyfarwydd bob dydd, y pethau mae’n eu gweld pan y bydd allan yn rhedeg bob bore – y goriadau masarn yn dawnsio yn y gwynt; y lliaws o wimbelau blodau moron gwyllt sy’n llenwi'r cloddiau o'r Gwanwyn i'r Haf; unffurfiaeth pluog y dail rhedyn; ehediad y gwenoliaid; y fwyalchen yn crafu am fwyd a sbonc yr ysgyfarnog, gyda Llŷn yn parhau yn gadarnle i’r creadur gwych hwn.

Mae adeiladau sydd ar yr olwg gyntaf yn ymddangos yn unig ac anghyfannedd, ond fel y gŵyr rhai sy’n gyfarwydd â'r ardal, mae'r rhain yn rhan annatod o'r tirlun, wedi’u gwasgaru yma ac acw o gwmpas Llŷn ac yn fwy fel hen ffrindiau na rhyw ryfeddodau gelynieuthus. Mae coed a choedtiroedd yn gyfarwydd ond mae iddynt liw a naws anghyfarwydd yng ngolau'r lleuad neu gyda’r ystumiad o fotiffau cylchol o baent, yn awgrymu cawod ysgafn o law, ond hefyd yn creu awyrgylch cyfriniol. Mae’r lleuad yn chwarae rhan bwysig yn y tapestri cyfoethog hwn, yn enwedig y lleuadau anghyffredin o lachar a gafwyd yn ddiweddar, gyda’r artist wedi’i chyfareddu gan y modd y byddai eu goleuni yn taro carthen o liw arallfydol dros gefn gwlad, yn goleuo ac ymdawelu popeth, gan newid naws a theimlad amgylchedd cyfarwydd.

Mae creu ansawdd atmosfferig wrth galon yr ystod prydferth o dirweddau arfordirol. Wrth iddi gael ei magu yn yr ardal mae rhain mor gyfarwydd i Urbanska â chefn ei llaw ac yn rhoi’r rhyddid iddi beintio o’i greddf, gan ddal hanfod y cildraethau, traethau, pentiroedd a’r wybrennau ysgubol o olau cyfnewidiol trwy farciau brwsh medrus, sy’n crynhoi ansawdd hudol y tirlun a'r ymdeimlad o le sydd wrth wraidd ei gwaith.

Mae camu i mewn i'r oriel a syllu o gwmpas y casgliad trawiadol yn rhoi ymdeimlad o dawelwch cynnes i’r gwyliwr; rydym yn cael ein trwytho yn y gloywder a’r cynhesrwydd esmwyth sy’n deillio o gynefindra a chariad Urbanska tuag at ei phwnc, â’i sgiliau a’i chyffyrddiad fel artist. Trwy gysondeb ei phalet lliw mae hi'n creu naws arbennig ond mae pob un o luniau Urbanska yn disgleirio fel gem yn ei rinwedd ei hun.

Mwynhewch y drysorfa!

Artists A-Z

Gwaith ar Werth

Cliciwch i weld maint llawn

Porthmeudwy

Porthmeudwy

Gwerthwyd

Acrylig ar fwrdd

Cip o Enlli

Cip o Enlli

£ 375

Acrylig ar fwrdd

Porthdinllaen

Porthdinllaen

Gwerthwyd

Amlgyfrwng ar fwrdd

Tu draw i'r Bedw Arian

Tu draw i'r Bedw Arian

Gwerthwyd

47 x 100cm - Acrylig

Lleuad yn codi

Lleuad yn codi

Gwerthwyd

61 x 91.5cm - Acrylig

Cnicht yn y niwl

Cnicht yn y niwl

£ 475

30.5 x 30.5cm - Acrylig

Tirlun Gaeaf, golau hwyr

Tirlun Gaeaf, golau hwyr

Gwerthwyd

30.5 x 30.5cm - Acrylig

Ôl Tywydd ar Ddraenen Wen

Ôl Tywydd ar Ddraenen Wen

Gwerthwyd

30.5 x 12.5cm - Acrylig

Tua'r Traeth, Porth Neigwl

Tua'r Traeth, Porth Neigwl

Gwerthwyd

30.5 x 30.5cm - Acrylig

Y Bae tu draw i dair coeden

Y Bae tu draw i dair coeden

£ 425

30.5 x 18cm - Acrylig

Lleuad a Bedw Arian

Lleuad a Bedw Arian

Gwerthwyd

30.5 x 30.5cm - Acrylig

Bedw Arian, Wern

Bedw Arian, Wern

£ 425

30.5 x 18cm - Acrylig

Lliwiau'r Hydref

Lliwiau'r Hydref

Gwerthwyd

30.5 x 18cm - Acrylig

Afon Dwyfor

Afon Dwyfor

£ 475

30.5 x 30.5cm - Acrylig

Rehoboth, Llanbedrog

Rehoboth, Llanbedrog

Gwerthwyd

15 x 15cm - Acrylig

Porth Oer

Porth Oer

Gwerthwyd

30.5 x 30.5cm - Acrylig

Ni fydd yn aeaf am byth

Ni fydd yn aeaf am byth

Gwerthwyd

30.5 x 12.5cm - Acrylig

Hen Fwthyn Pysgotwr, Nanhoron

Hen Fwthyn Pysgotwr, Nanhoron

Gwerthwyd

20 x 20cm - Acrylig

Coeden unig, barrug y gaeaf

Coeden unig, barrug y gaeaf

Gwerthwyd

30.5 x 18cm - Acrylig