Mae Josie Russell yn arlunydd tecstilau ar ei liwt ei hun wedi'i leoli yng Ngwynedd.

“Dechreuodd fy angerdd dwfn am gelf a dylunio pan oeddwn yn ifanc iawn, ac mae'n parhau hyd heddiw. Er mwyn diffinio a gwella ar y brwdfrydedd cynnar a deimlais dros gelf a chrefft fel plentyn, astudiais yn galed i gyflawni BA mewn Dylunio Graffig yn llwyddiannus. Hefyd, enillais ragoriaeth yn ystod fy Diploma Cenedlaethol mewn Celf a Dylunio a enillais o fy ngholeg lleol, ac yn ystod yr amser hwnnw, mynychais amrywiaeth o gyrsiau a gweithdai creadigol nad ydynt yn y cwricwlwm.

Yn ystod fy nghyfnod astudio, ymdriniais ag ystod eang o ffurfiau a thechnegau artistig, y mae pob un ohonynt wedi canfod eu ffordd i mewn i bob agwedd ar fy ngwaith creadigol. Heblaw am fy nghariad at ddylunio, mae gen i lawer o hobïau a diddordebau eraill sy'n dylanwadu'n uniongyrchol ar y ffordd rydw i'n gweithio a'r canlyniad terfynol.

Pan nad wyf yn gweithio ar brosiectau celf a chrefft, gellir dod o hyd i mi yn yr awyr agored fel rheol - boed hynny yn fy ngardd, neu fel arall yn cerdded trwy fryniau hardd Parc Cenedlaethol Eryri. Rwy'n teimlo cysylltiad dwfn â chefn gwlad, felly efallai nad yw'n syndod bod mynyddoedd, fflora a ffawna Gogledd Cymru heb eu difetha yn ffurfio'r sylfaen bresennol ar gyfer y rhan fwyaf o'm gwaith creadigol.

Trwy estyniad naturiol o hyn, rwy’n bryderus iawn am faterion ecolegol cyfredol, ac yn ymdrechu i gadw fy effaith amgylcheddol i’r lleiafswm. Deuthum yn ymwybodol yn gynnar iawn nad oes raid i waith celf hyfryd, unigryw gostio cannoedd o bunnoedd i greu neu achosi anfantais i'n hamgylchedd.

Dim ond lleiafswm moel fy neunyddiau gofynnol sy'n cael eu prynu o'r newydd - canfasau, edafedd penodol, neu rannau sbâr ar gyfer fy mheiriant gwnïo. Mae'r gweddill - fframiau, botymau, gleiniau, rhubanau, ac all-doriadau o ffabrigau rhyfedd, trawiadol - yn dod o syfrdanu helaeth yn fy siopau elusennol lleol, yn cael eu hailgylchu o fy nillad fy hun, neu fel arall yn rhodd garedig gan deulu a ffrindiau hael. Mae hyn yn golygu bod mwyafrif fy ngwariant, pan fydd yn codi, yn y pen draw yn canfod ei ffordd yn ôl i elusen, yn hytrach na chorfforaethau gweithgynhyrchu mawr ... ac mae'n arbed llawer iawn o adnoddau yn y broses! ”

Does dim gwaith gan Josie ar gael yma ar hyn o bryd.